Spring naar hoofd-inhoud

Onze missie

Basisschool De Schakel  wil een plaats zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen,  waar ze ontdekken wie ze zijn, waar  ze uitgedaagd en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen onderwijsleerproces.  Binnen onze school ontmoet je verschillende mensen met verschillende achtergronden en gewoonten. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. 

Onze visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Ieder kind krijgt bij ons volop kansen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerling. De kwaliteit van ons onderwijs is zo dat ieder kind de ruimte krijgt om zich naar zijn capaciteiten en talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het kennis, vaardigheden en attitudes verwerft die erop gericht zijn zelfstandig te kunnen functioneren in onze samenleving. We willen de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen bevorderen en we willen kinderen het gevoel geven dat ze geaccepteerd en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen.