Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Wat doet een Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt personeel en ouders van school en wordt door de directie geïnformeerd over de gang van zaken op school. De taak van de medezeggenschapsraad (kortweg MR) is: het behartigen van de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de school. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad liggen vast in het medezeggenschapsreglement. In dit reglement is bepaald in welke zaken de gehele MR, de personeelsgeleding of de oudergeleding  beslissingsbevoegdheid heeft en in welke een adviesbevoegdheid geldt.

Op bepaalde terreinen heeft de medezeggenschap adviesrecht en op andere terreinen instemmingsrecht. Met instemmingsrecht wordt bedoeld dat het bevoegd gezag (lees: de directie) een besluit pas mag uitvoeren nadat de MR verklaard heeft het daarmee eens te zijn. De MR reageert niet alleen op informatie die door de directie aangeboden wordt, maar heeft ook het recht om zelf onderwerpen ter sprake te brengen: er is informatie-, overleg- en initiatiefrecht.

Daarnaast zijn er ook nog zaken waarbij het instemmingsrecht voorbehouden is aan één van de twee geledingen waaruit de MR bestaat. Zo heeft bijvoorbeeld de oudergeleding instemmingsbevoegdheid als het gaat om de wijze waarop invulling gegeven wordt aan tussenschoolse opvang (de personeelsgeleding heeft dan nog wel adviesrecht). De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel (de oudergeleding heeft dan nog wel adviesrecht).
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in de Wet op de Medezeggenschapsraad. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. Indien gewenst zal de MR zelf deskundigen vragen zitting te nemen.
De MR bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Ouders: 

-Endri van Dorsselaer
-Naomi Schelfhout
- Suzan Bareman (voorzitter)                                                                                                                                                                                                                

Personeelsleden:

- Pieter de Schepper
- Mieke Brusselaers 
- Nancy de Bruijn 


Adviserend lid:  Ingeborg Burm